Strategia podatkowa - Dostawca Gazu i Paliw Romgaz

Strategia podatkowa

1. Podstawa prawna

Niniejsza informacja o realizacji strategii podatkowej ma na celu realizację przez ROMGAZ Sp. z o.o.
(dalej: ROMGAZ; Spółka) obowiązków wynikających z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o
podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2587) w roku podatkowym 2022.

2. Podstawowe informacje o spółce

ROMGAZ prowadzi działalność gospodarczą i jest zarejestrowana w Konarzynkach 19, gmina Konarzyny, powiat Chojnice, województwo pomorskie. Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001002546 , REGON 369609703 , NIP 5552119983. ROMGAZ powstała z przekształcenia spółki komandytowej, które miało
miejsce w 2022 r. ROMGAZ jest firmą z polskim kapitałem i polskim zarządem. Jest to firma rodzinna, dla której najważniejsza jest stabilność i bezpieczeństwo oraz trwały rozwój.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej paliw w tym na stacjach paliw, a także dystrybucji i sprzedaży paliw gazowych oraz sprzedaży detalicznej w niewyspecjalizowanych sklepach. Dzięki rozbudowanej sieci dystrybucyjno – sprzedażowej, profesjonalnym przedstawicielom handlowym oraz wieloletniemu doświadczeniu na rynku gazowym,
gaz dostarczany jest w regionie Polski Północnej. ROMGAZ oferuje gaz do zbiorników przydomowych i przemysłowych, butle z gazem o różnych pojemnościach. Wszystkie oferowane przez ROMGAZ produkty przechodzą rygorystyczną kontrolę i spełniają wszelkie wymogi w zakresie jakości i bezpieczeństwa. ROMGAZ zajmuje się także hurtowymi dostawami paliw. Spółka w ofercie posiada najwyższej jakości LPG, olej napędowy, paliwo B7 i B0.

3. Strategia podatkowa realizowana przez ROMGAZ w roku podatkowym 2022

Głównym założeniem strategii podatkowej ROMGAZ jest prawidłowe i terminowe płacenie podatków. Strategia podatkowa ma na celu doprowadzenie do należytego, prawidłowego i terminowego wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Realizowanie obowiązków publicznoprawnych przez władze Spółki jest traktowane jako powinność przedsiębiorstwa. Zarząd oraz kierownictwo Spółki zapewnia skuteczną kontrolę z perspektywy wypełniania obowiązków nakładanych na Spółkę przez przepisy prawa podatkowego, a w szczególności:

dochowuje należytej staranności celem zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatkowych Spółki;
wykazuje proaktywną postawę w zakresie wskazywania wartości i budowania kultury organizacji – w
tym transparentności rozliczeń podatkowych;
kładzie nacisk na weryfikację swoich kontrahentów i partnerów biznesowych;
podejmuje decyzje w celu ograniczania ryzyka podatkowego

Realizowana przez Spółkę strategia podatkowa podlega regularnym przeglądom i jest dostosowywana do zmian zachodzących w otoczeniu i wewnątrz organizacji oraz do zidentyfikowanych nowych ryzyk wynikających z prowadzenia działalności w branży paliwowej.

3.1. Informacja o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

Spółka zabezpiecza prawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego poprzez umożliwienie korzystania przez pracowników Spółki odpowiedzialnych za rozliczanie podatków z różnego rodzaju programów i narzędzi informatycznych wspomagających ich pracę.

W 2022 r., zgodnie z obowiązującą strategią podatkową, pracownicy Spółki odpowiedzialni za rozliczenia podatkowe korzystali z organizowanych szkoleń w tym zakresie, portali branżowych. W przypadku spraw wątpliwych korzystano ze wsparcia zewnętrznych doradców.

Pracownicy Spółki odpowiedzialni za realizację obowiązków podatkowych na bieżąco identyfikują ryzyka podatkowe przede wszystkim poprzez monitorowanie zmian powszechnie obowiązującego
prawa oraz analizę wykładni przepisów prawa podatkowego. Regularnej analizie poddawana jest także prasa fachowa oraz newslettery podatkowe publikowane przez firmy doradztwa podatkowego lub
wydawnictwa podatkowe. Wszelkie działania wskazane powyżej mają na celu dochowanie należytej staranności i zapewnienie należytego wywiązania się z nałożonych na Spółkę obowiązków. Spółka
kładzie nacisk na budowanie wykwalifikowanego zespołu osób odpowiedzialnych za funkcje podatkowe. Bieżące kwestie z zakresu prawa podatkowego są rozstrzygane przez mające odpowiednią wiedzę
osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe. Pracownicy Spółki biorą udział w szkoleniach z zakresu prawa podatkowego.

Spółka jest podatnikiem i płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatku od środków
transportowych, podatku akcyzowego oraz podatku od czynności cywilno – prawnych. W tych obszarach uwaga Spółki koncentruje się głównie na identyfikacji jej obowiązków podatkowych oraz postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Spółka podejmuje działania na rzecz zapewnienia należytego procesu obiegu informacji i dokumentów celem zabezpieczenia zgodności jej działalności z przepisami prawa podatkowego. W Spółce obowiązują procedury, których celem jest doprowadzenie do należytego wykonania obowiązków spoczywających na Spółce. Dotyczą one przede wszystkim szeroko rozumianego funkcjonowania i realizacji strategii podatkowej, a zwłaszcza w obszarze: księgowania dokumentów; analizy pozycji
kosztowych występujących w Spółce, weryfikacji danych umieszczanych w deklaracjach podatkowych oraz w ewidencjach podatkowych.

ROMGAZ nie podejmuje działań, które mogą powodować zwiększenie ryzyka podatkowego lub narażać budżet państwa na nienależne uszczuplenie należności publicznoprawych. Ryzyko podatkowe jest w
Spółce nieustannie monitorowane przez osoby posiadające wiedzę i doświadczenie z zakresu podatków. Terminowa i należyta zapłata podatku oraz ograniczanie ryzyk podatkowych stanowi podstawowy standard i priorytet w działaniu Spółki.

Za rozliczenia podatkowe w Spółce na poziomie zarządczym odpowiada Zarząd. W odniesieniu do podatków na poziomie operacyjnym odpowiada Główna Księgowa. Deklaracje podatkowe podpisywane
są przez Główną Księgową, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Zarząd Spółki jest zaangażowany w proces podejmowania decyzji z zakresu planowania podatkowego.

3.2. Informacja o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

W 2022 r. Spółka nie uczestniczyła w dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w szczególności Spółka nie zawarła z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa.

4. Informacje o realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Spółka podejmuje niezbędne środki w celu prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Spółka identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych; kalkuluje i terminowo uiszcza należne podatki na konto właściwych organów podatkowych, prowadzi wymagane prawem ewidencje, dokumentuje dokonywane transakcje, wystawia faktury lub paragony fiskalne, wywiązuje się z obowiązków płatnika podatku (m.in. obowiązków informacyjnych wobec podatników, poboru podatków / zaliczek na podatek), monitoruje zawierane transakcje z perspektywy przepisów Ordynacji podatkowej o schematach podatkowych.

W roku podatkowym 2022 Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu następujących podatków i opłat:

– podatku dochodowego od osób prawnych,
– podatku od towarów i usług
– podatku od nieruchomości
– podatku od środków transportowych
– opłat środowiskowych

W 2022 r. Spółka realizowała obowiązki podatkowe płatnika w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych.

W roku podatkowym 2022 r. Spółka realizowała obowiązki z tytułu opłaty koncesyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Wszystkie zobowiązania podatkowe były przez Spółkę płacone terminowo. Spółka nie wnioskowała w 2022 r. o rozłożenie na raty lub o odroczenie terminu płatności zobowiązań podatkowych ani o umorzenie zaległości podatkowych.

5. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki

W roku 2022 w Spółka złożyła jedną informację o schematach podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

6. Informacje

6.1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok podatkowy 2022 suma bilansowa aktywów wyniosła 40 981 528,96 PLN.

W roku podatkowym 2022 Spółka zawierała następujące transakcje z podmiotami powiązanymi, których łączna wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów (żadna pojedyncza transakcja nie przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów):

Zobacz tabelę

6.2. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4

Spółka nie planuje działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań
podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych polegających w szczególności na:
− połączeniu Spółki z innym podmiotem,
− przekształceniu Spółki w inną spółkę,
− wniesieniu wkładu w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (w tym w ramach
podziału Spółki),
− wymianie udziałów.
W 2022 r. miało miejsce przekształcenie spółki komandytowej w ROMGAZ Sp. z o.o.

7. Informacje o złożonych wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej, wiążącej informacji akcyzowej

Spółka w 2022 r. nie wnioskowała o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej.
Spółka w 2022 r. wnioskowała o wydanie 1 indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w
zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
Spółka w 2022 r. nie wnioskowała o wydanie wiążącej informacji stawkowej.
Spółka w 2022 r. nie wnioskowała o wydanie wiążącej informacji akcyzowej.

8. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

Spółka w roku 2022 r. nie dokonywała rozliczeń podatkowych w krajach stosujących szkodliwą
konkurencję podatkową, ani nie była zarejestrowana jako podatnik w żadnym z tych krajów

(59) 833 10 27