Konkurs Romgaz Ińsko - Dostawca Gazu i Paliw Romgaz

Konkurs Ińsko

REGULAMIN KONKURSU „I urodziny stacji paliw Romgaz w Ińsku”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „I urodziny stacji paliw Romgaz w Ińsku”.
 2. Organizatorem Konkursu jest ROMGAZ RS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Konarzynki 19, 89-607 Konarzyny.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stacji paliw Romgaz w Ińsku (adres: Sienkiewicza 44, 73-140 Ińsko ) w dniach 08.08.2022 do 16.08.2022 roku (do godziny 23:59).

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 3. nie jest pracownikiem ROMGAZ RS.
 4. nie jest członkiem rodziny pracownika ROMGAZ RS.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3
NAGRODY

 1. Nagrody w Konkursie to:
 • leżaki z logiem „Romgaz” – 3 sztuki,
 • koszulki z logiem „Romgaz” – 3 sztuki.
 1.  Zdobywcami nagród głównych w Konkursie będzie 6 uczestników wyłonionych przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu:
 • Na stacji paliw Romgaz w Ińsku uzupełnią formularz konkursowy i w najbardziej kreatywny sposób odpowiedzą na pytanie: „Dlaczego odwiedzają, tankują i robią zakupy na stacji w Ińsku?”.
 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową, która wyłoni najciekawsze odpowiedzi z nadesłanych propozycji.
 2. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej poprzez oznaczenie w komentarzu pod postem w serwisie Facebook 19.08.2022 r. a także telefonicznie na podany numer w formularzu.
 3. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien wysłać wiadomość do @Romgaz za pośrednictwem portalu Facebook w terminie 5 (pięciu) dni od dnia ogłoszenia wyników, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 4. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialny będzie pracownik ROMGAZ RS. na stacji Romgaz w Ińsku.
 5. W myśl niniejszego regulaminu każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez ROMGAZ RS.
 6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia i nazwiska do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. Uczestnik wyraża również zgodę na wykorzystanie jego wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach tej realizacji, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych za pośrednictwem dowolnego medium.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na profilu www.facebook.com/ROMGAZ.
(59) 833 10 27